Dne 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č.309/2006 Sb., který v § 14. Ukládá investorům staveb , které splňují parametry stanovené zákonem , povinnost určit Koordinátora BOZP na staveništi.

 

Předmětem činnosti koordinátora BOZP je zejména:

Vypracování plánu BOZP na staveništi

 • Ohlášení zahájení prací
 • Výkon činnosti Koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006 Sb .

Koordinátor BOZP dále vykonává zejména tyto činnosti:

 • předá podklady dodavateli stavby (dále jen DS), aby byl plán BOZP  odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, a dále aby nově příchozí zhotovitelé, popř. subdodavatelé, před vstupem na staveniště, plán odsouhlasili a podepsali nejdéle při nástupu,
 • DS a investorovi stavby předá přehled právních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě,
 • provede informování DS a investora o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa, nebo která vznikla na staveništi v průběhu postupu prací,
 • upozorňuje na bezpečnost a vyžaduje nápravu sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
 • informuje zadavatele v případě, že nebyla zhotovitelem přijata opatření v rámci BOZP,
 • dává podněty a na vyžádání DS doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
 • spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
 • sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
 • kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
 • zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem, nebo ke které byl stavebním úřadem přizván investor,
 • bude organizovat průběžné schůzky (kontrolní dny k dodržování plánu BOZP) se všemi dotčenými zhotoviteli stavby (s DS a jeho subdodavateli) na nichž bude přítomné informovat o bezpečnostních rizicích, která vznikají na staveništi postupem stavebních prací,
 • navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti DS a jeho subdodavatelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,
 • sleduje, zda DS a jeho subdodavatelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
 • provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. O zjištěných nedostatcích písemně informuje DS a jeho subdodavatele,
 • v rámci svých kompetencí spolupůsobí při vyšetřování pracovních úrazů na staveništi,
 • spolupracuje na kompletaci dokumentace stavby k archivaci po jejím dokončení.