Technický dozor investora

Za svou letitou praxi jsem prošel mnoha stavbami, které proběhli naprosto bez problémů , ale bohužel i takovými kterým se muselo hodně pomáhat. Jako specialista v tomto oboru Vám mohu potvrdit, že Technický dozor investora je dnes naprostou nutností.

Technický dozor investora (TDI) nehlídá jenom kvalitní provedení stavby dle projektové dokumentace a dodržení termínů. Provádí i kontrolu financování stavby, podílí se na výběru subdodavatelů a v neposlední řadě kontrolou smluv. Hlavní činností Technického dozoru investora je ušetřit finanční náklady na výstavbu.Hlavní činnosti Technického dozoru investora

Ve fázi před zahájením realizace stavby 

 • Seznámení se s projektovou dokumentace pro provedení stavby (dále také jen jako „PD“) a z ní vypracovávaného položkového rozpočtu a vznesení případných připomínek k nedostatkům PD, nebo návrhů na technické zlepšení, nebo finanční úspory.

Ve fázi realizace stavby

Rozsah činnosti ve fázi realizace stavby bude obsahovat minimální 1 x týdně návštěvu staveniště a kontrolu prací vč. související administrativy, věcná dodávka výrobků, prací a služeb, zejména:

 • Kontrola souladu se zadávací PD a s přijatými smluvními závazky.
 • Kontrola souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, které se k realizaci díla vztahují.
 • Vlastní činnost TDI na stavbě
 • Seznámení se s PD, obsahem smluv a stavebním povolením.
 • Předání staveniště a zabezpečení zápisu do stavebního deníku.
 • Kontrolu pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených částí stavby.
 • Vyhotovování průkazné fotodokumentace stavby..
 • Přejímání zakrývaných částí konstrukcí.
 • Přejímání dokončených dílčích prací včetně předepsaných zkoušek a revizí, pořízení zápisů o provedených zkouškách či revizí.
 • Dohled nad správným dokumentováním průběhu výstavby, kontroly vedení stavebního deníku zhotovitelem, zápisů pořízených ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajištění zjednání nápravných opatření u zhotovitele.
 • Projednání dodatků a změn projektu s objednatelem a projektantem.
 • Spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.
 • Kontroly zhotovitele z hlediska dodržování smluvních podmínek daných smlouvou o dílo.
 • Sledování průběhu výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby.
 • Zajištění a řízení kontrolních dnů stavby.
 • Evidence prací týkajících se objektu, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a které zhotovitel požaduje provádět (vícepráce, změny oproti projektové dokumentaci) a jejich předložení vlastníkovi stávajícího objektu s vlastní analýzou a doporučením dalšího postupu (ve spolupráci s autorským dozorem a investorem)
 • Odsouhlasení a kontroly finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu realizace akce.
 • Posouzení navržených cen za práce provedené zhotovitelem nad rámec smlouvy o dílo.
 • Provedení podrobné kontroly předávaného objektu a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.
 • Dohled nad odstraňováním vad a nedodělků.
 • Kontrola předepsaných dokumentů nutných pro přejímku stavby.
 • Vypracování zápisu z jednání o přejímce stavby.
 • Organizování (závěrečného) předání a převzetí díla.
 • Spolupráce při přípravě kolaudace stavby.

 

Všechny tyto úkony za vás vykonává Technický dozor investora .